Om JustisCERT

JustisCERT er justissektorens IKT-sikkerhets- og responsmiljø (SRM). Den ble først etablert som JustisCSIRT i april 2012 i Politiets IKT-tjenester på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) for å koordinere håndteringen av alvorlige IKT-hendelser i hele sektoren. I 2018 ble JustisCSIRT registrert som en CERT med navnet JustisCERT. I 2019 ble JustisCERT partner i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC).

 

 

Authorized to Use CERT(TM) CERT is a mark owned by Carnegie Mellon University    JustisCERT er partner i NCSC.

 

 

Mandat til JustisCERT er beskrevet i tiltak 38 og 39 i Nasjonal strategi for digital sikkerhet:Nasjonal strategi for digital sikkerhet

I tråd med nasjonale føringer etablerte JD tidligere et responsmiljø på minimumsnivå for varsling i sektor og opp mot NSM NorCERT. JD har sammen med sektor vurdert merbehovene, og det er besluttet å etablere JustisCERT som erstatning for tidligere minimumsløsning. Etableringen vil være i tråd med rammeverket for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser. JustisCERT vil ha kapabilitet til å detektere, analysere, varsle, koordinere og håndtere alvorlige digitale hendelser i Justissektoren, samt aktivt bidra gjennom ulike tiltak til å redusere sårbarheten i Justissektoren. JustisCERT vil betjene over 19 enheter i justissektoren, samt flere større underenheter av disse. Uavhengig av størrelse, vil alle enheter i justissektoren kunne nyte godt av kapabiliteten til JustisCERT, og tiltaket finansieres av samtlige deltagende virksomheter.

  

 

Hva er en CERT?

En CERT er et Computer Emergency Response Team og en koordinerende enhet for IKT-sikkerhet. CERT er opprinnelig et registrert varemerke eid av Carnegie Mellon University og JustisCERT er en autorisert bruker av CERT varemerket.

 

 

Hva er Nasjonalt cybersikkerhetssenter?

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. NCSC er en nasjonal autorativ kilde til rådgivning, og tilbyr anbefalinger til offentlige myndigheter og næringsliv.

 

JustisCERT er partner i NCSC. Partnerne består av både offentlige og private virksomheter fra en rekke sektorer. Gjennom samhandling vil partnerne i NCSC bidra til å styrke samarbeidet mellom ulike sikkerhetsmiljøer i både privat og offentlig sektor, øke felles risikobilde og situasjonsforståelse og dermed bidra til å beskytte samfunnet i det digitale rom.