Om JustisCERT

JustisCERT er justissektorens IKT-sikkerhets- og responsmiljø (SRM). Den ble først etablert som JustisCSIRT i april 2012 i Politiets IKT-tjenester på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) for å koordinere håndteringen av alvorlige IKT-hendelser i hele sektoren. I 2018 ble JustisCSIRT registrert som en CERT med navnet JustisCERT. I 2019 ble JustisCERT partner i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC).

 

Mandat til JustisCERT er beskrevet i tiltak 39 i Nasjonal strategi for digital sikkerhet:

I tråd med nasjonale føringer etablerte JD tidligere et responsmiljø på minimumsnivå for varsling i sektor og opp mot NSM NorCERT. JD har sammen med sektor vurdert merbehovene, og det er besluttet å etablere JustisCERT som erstatning for tidligere minimumsløsning. Etableringen vil være i tråd med rammeverket for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser. JustisCERT vil ha kapabilitet til å detektere, analysere, varsle, koordinere og håndtere alvorlige digitale hendelser i Justissektoren, samt aktivt bidra gjennom ulike tiltak til å redusere sårbarheten i Justissektoren. JustisCERT vil betjene over 19 enheter i justissektoren, samt flere større underenheter av disse. Uavhengig av størrelse, vil alle enheter i justissektoren kunne nyte godt av kapabiliteten til JustisCERT, og tiltaket finansieres av samtlige deltagende virksomheter.

 

  Authorized to Use CERT(TM) CERT is a mark owned by Carnegie Mellon University

 

Hva er en CERT?

En CERT er et Computer Emergency Response Team og en koordinerende enhet for IKT-sikkerhet. CERT er et registrert varemerke eid av Carnegie Mellon University og JustisCERT er en autorisert bruker av CERT varemerket.

 

JustisCERT er partner i NCSC.

Hva er Nasjonalt cybersikkerhetssenter?

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. NCSC er en nasjonal autorativ kilde til rådgivning, og tilbyr anbefalinger til offentlige myndigheter og næringsliv.

 

JustisCERT er partner i NCSC. Partnerne består av både offentlige og private virksomheter fra en rekke sektorer. Gjennom samhandling vil partnerne i NCSC bidra til å styrke samarbeidet mellom ulike sikkerhetsmiljøer i både privat og offentlig sektor, øke felles risikobilde og situasjonsforståelse og dermed bidra til å beskytte samfunnet i det digitale rom.