viv

NSM Risiko 2019

23-04-2019

Samfunnet vårt er i stadig endring. Kommersiell verdiskaping og teknologiutvikling fornyer og forbedrer måten vi lever og arbeider på.

Samtidig vil globale faktorer der vi har svært begrenset mulighet for påvirkning, også virke inn på utviklingen her hjemme.

 

Den økende digitaliseringen er et tveegget sverd. Utviklingen av teknologi skaper på den ene siden rom for innovasjon og effektivisering.

På den andre siden oppstår nye sårbarheter, og den totale digitale angrepsflaten øker.

NSM erfarer stadig mer avanserte og effektive nettverksoperasjoner rettet mot norske virksomheter.

Dette utgjør en betydelig risiko for viktige samfunnsfunksjoner.

 

Norske myndigheter innfører stadig nye risikoreduserende tiltak for å møte det komplekse trussel- og risikobildet vi står overfor.

For å kunne styre risikoen bedre for våre viktigste funksjoner trådte en ny og moderne sikkerhetslov i kraft ved inngangen til 2019.

Behovet for ny lov begrunnes spesielt i teknologiutvikling og globalisering,

der virksomheter og funksjoner på tvers av samfunnet er avhengige av hverandre i større grad enn før.

 

Det er innført en rekke tiltak for å styrke nasjonalt cybersikkerhetsarbeid, i en tid der digitale angrep utgjør en omfattende utfordring.

Det opprettes nye nasjonale sentre for å kraftsamle om digital sikkerhet.

NSM registrerer også at det gjøres mye bra og riktig sikkerhetsarbeid i norske virksomheter,

og spesielt IKTsikkerhet kommer stadig høyere på norske lederes dagsorden.

NSM vil fremheve næringslivet som en sentral medspiller i sikkerhetsarbeidet,

både i kraft av å forvalte viktige samfunnsfunksjoner og som leverandør til offentlige etater.

Ved å redusere antall klareringsmyndigheter til én sivil og én for forsvarssektoren samles og styrkes nasjonal personellsikkerhets og sikkerhetsklareringskompetanse.

Det gjøres også grep for å styrke sikkerhetskompetansen i stort,

både gjennom økt fokus på høyere utdanning innen sikkerhet og gjennom kursvirksomhet og veiledning.

 

Ved å se verdiene vi ønsker å beskytte i sammenheng med sårbarheter i norske virksomheter,

trusselbildet mot norske interesser samt ytre forhold og utviklingstrekk, har NSM identifisert seks risikofaktorer.

Disse faktorene må håndteres i det forebyggende nasjonale sikkerhetsarbeidet i årene som kommer.

 

Utdrag fra NSM Rapporten Risiko 2019 – Krafttak for et sikrere Norge


Les om de seks risikofaktorene og resten av rapporten her: 

https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rapporter/risikorapporter-fra-2019-og-tidligere/

FLERE SAKER