viv

Etterretningstjenestens rapport Fokus 2021

24-02-2021

Fokus er Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer for Norge.

 

Utenlandsk etterretnings- og påvirkningsaktivitet forblir en betydelig trussel mot Norge og norske interesser.

Stortings- og sametingsvalget høsten 2021 er et nærliggende tilfelle der Norge kan bli utsatt for forsøk på påvirkning. Russland har gjennomført påvirkningsoperasjoner under både euro-peiske og amerikanske valg, blant annet gjennom nettverksoperasjoner, provokasjoner og koordinert spredning av desinformasjon. Atferden har ikke blitt endret av avsløringer.

Også Kina gjør framstøt for å påvirke politiske prosesser i vestlige land. Bruk av økonomiske maktmidler, som insentiver, press og straffereaksjoner, er utstrakt, og bruken av desin-formasjon er trappet opp under covid-19-pandemien.

 

Hovedpunkter i årets Fokus rapport:

 

Etterretning, påvirkning og trusler i det digitale rom

Digitale løsninger har endret hverdagen vår, og gjennomsyrer i dag store deler av våre liv.

Denne formidable utviklingen har også gjort oss mer sårbare.

 

Stormaktsrivalisering og opprustning

Et våpenkappløp er under oppseiling. USA og Russland har begge signalisert at de ønsker å forlenge "Nye Start", den siste gjenværende rustningsavtalen som regulerer kjernevåpen. Like fullt har stor-maktsrivaliseringen ført til at både rustningskontroll og internasjon-alt samarbeid generelt er svekket. Flere land har tilgang til teknologi for å produsere masseødeleggelsesvåpen. Dessuten velger enkelte land alenegang. For Nord-Korea er kjernevåpnene regimets overlevelsesgaranti, mens Iran har evne og kapasitet til å produsere kjernevåpen dersom myndighetene bestemmer seg for det

 

Regionale konflikter, globale konsekvenser
Rivaliseringen i Midtøsten vil fortsette i 2021. I kampen om innflytelse har det dannet seg tre samarbeidsblokker: Tyrkia utgjør den ene, De forente arabiske emirater, Egypt og Saudi-Arabia en annen, og Iran med sine allierte en tredje. Det er særlig rivaliseringen mellom Tyrkia og arabiske stater som til-tar og som nå gjør seg gjeldende i Libya og i det østre Middelhavet. Normaliseringsavtalene som De forente arabiske emirater, Bahrain og Sudan inngikk med Israel høsten 2020 er et viktig utviklingstrekk. Dersom flere av de arabiske gulfstatene følger etter og normaliserer sitt forhold til Israel, kan det styrke deres strategiske stilling overfor Tyrkia og Iran

 

 

Utdrag fra Etterretningstjenestens rapport Fokus

Les hele rapporten her: https://forsvaret.no/fokus

FLERE SAKER