viv

DSB Analyser av Krisescenarioer 2019

23-04-2019

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB har utgitt risikoanalyser av scenarioer siden 2011. Analysene omhandler risiko knyttet til katastrofale hendelser som kan ramme det norske samfunnet og som vi bør være forberedt på å møte. Analysene omfatter naturhendelser, store ulykker og tilsiktede handlinger. De har en lengre tidshorisont enn de årlige vurderingene til de øvrige tre etatene.

Les DSB Analyser av krisescenarioer 2019 her: https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/analyser-av-krisescenarioer-2019/ 

FLERE SAKER